Abonelik Sözleşmesi

 1. Mevzuat gereği tarafıma yapılması zorunlu bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla tüm irtibat bilgilerimi tam ve doğru paylaştığımı, değişiklikleri bildireceğimi,aksi durumlarda İŞLETMECİ’yi sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum. Ödemeleriniz sisteme anında işlenmektedir kalan gün ve ödeme bilgilerinizi www.biziminternet.com.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz. STATİK IP (Statik IP hizmeti ayrıca ücretlendirilir.)

  1- TARAFLAR işbu Abonelik Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"), bir tarafta Bizim İnternet Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi No:8/2 Körfez KOCAELİ adresinde mukim ve Körfez Vergi Dairesi'nde 1780714904 vergi numarası ile kayıtlı bulunan, Bizim İnternet ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi(bundan böyle BİZİM İNTERNET olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, BİZİM İNTERNET'e abone olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında, aşağıdakişartlar dâhilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmişve SÖZLEŞME'nin bir nüshası ABONE'ye verilmiştir.

  2- TANIMLAR 
  VERİ HİZMETLERİ:Her türlü teknoloji kullanılarak sunulan internet erişim hizmeti de dahil olmak üzere sağlanan veri iletim hizmetlerini
  AVANS: BİZİM İNTERNET tarafından gerekli görünen durumlarda haklı sebeplerle talep edilen ve fatura tutarından mahsup edilmek üzere alınan tutarı
  E-FATURA:Güvenli elektronik imza ile imzalanmışveya kurumsal mühür ile mühürlenmiş olarak elektronik/ manyetik ortamda mevzuata uygun olarak hazırlanan dijital haldeki telefon hizmet faturasını,
  ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ:Bizimİnternet'in aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme hizmetlerini,
  ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ:Bizimİnternet'in aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği haberleşme hizmeti sistemlerini,
  FATURALI SİSTEM: ABONE'nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönemde adına düzenlenen fatura karşılığı ödediği sistemi,
  HİZMET KANALLARI:BİZİMİNTERNET adına, sunulan hizmete ilişkin işlemleri yürütmeye yetkili bayii, satış noktası ve sair temsilcileri ile müşteri hizmetleri, internet sitesi de dâhil ABONE ve/veya kullanıcılara hizmet vermek için kurulmuş/kurulacak her türlü kanalı,
  KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: içeriği, kodu, protokolü veya benzer hususlar üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yaparak ABONE'ye/- kullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan elektronik haberleşme hizmetleri
  KURUM: Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumunu,
  ÖN ÖDEMELİ SİSTEM: Kullanıcının gerek tahsis edilen şifrenin sisteme girişini, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına Türk Lirası yüklenmesini sağlayan, Türk Lirasının tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar Türk Lirası yüklenmesini gerektiren servisi,
  ADİL KULLANIM: HİZMET'in türüne bağlı olarak İŞLETMECİ tarafından belirlenmiş miktarı aşmayan kullanımı,
  ALTYAPI SAĞLAYICI: İŞLETMECİ tarafından hizmetin satın alındığı servis sağlayıcı yı,
  KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ: Kablosuz erişim hattı üzerinden veri iletişimine olanak sağlayan, veri indirme/yükleme hızlarının duyurulan hızlara kadar değişiklik gösterebildiği asimetrik servisi,
  TARİFE: ilgili mevzuata uygun şekilde BİZİM İNTERNET tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesini,
  WEB ŞİFRE: ABONE'ye BİZİMİNTERNET tarafından elektronik ortamda belirlenerek tahsis edilebilecek olan, BİZİMİNTERNET tarafından belirlenen bazı abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi, ifade eder.
  SİSTEM: Kurulumu yapılan Acces Point ve internet hizmetinin ABONE ye ulaşmasını sağlamak için kullanılan kablo, switch,vb. malzemeler bütünü,

  3- SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu, BİZİMİNTERNET'in sunduğu Elektronik Haberleşme Hizmetin-den ABONE'lerin faydalandırılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir, işbu SÖZLEŞME'deki hükümler teknik ve operasyonel uygulanabilirliği ölçüsünde Ön Ödemeli Sistem için de geçerlidir.

  4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  4.1 BİZİMİNTERNET, SÖZLEŞME ve BİZİMİNTERNET tarafından abonelik için talep edilen diğer evrakın eksiksiz olarak BİZİMİNTERNET'e ulaşmasını müteakip ABONE'ye tahsis edilen hattı en geç beş(5) iş günü içerisinde haberleşmeye açar. ABONE aksini bildirmediği sürece, Elektronik Haberleşme Sistemi kapsamında BİZİMİNTERNET'in sunduğu son teknoloji ile hizmet almayı kabul eder.

   

  4.2 BİZİMİNTERNET, yürürlüğe girmeden önce usulünce ABONE ve tüketicilere duyurmak suretiyle, sunduğu temel elektronik haberleşme hizmetleri ile katma değerli servisler ve diğer temel elektronik haberleşme hizmetleri dışında sunduğu ek servis ve hizmetleriyle bu hizmetlerin koşullarını değiştirme, kaldırma, yenileme hakkına sahiptir. ABONE, yapılan değişikliklerin sair kanallarda ayrıca duyulmuş olmadığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle BİZİMİNTERNET'den hak talebinde bulunamaz. Sözleşme kapsamında sunulan Katma Değerli Hizmetler, dönemsel (haftalık, aylık, yıllık) abonelik esasına dayandığı hallerde, ABONE'nin bu dönemin sonunda söz konusu hizmetlere ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda, hizmette kesinti yaşanmaması için ilgili dönem sonunda aboneyi bilgilendirmek şartıyla otomatik olarak aynı süre için yenilenmektedir. ABONE, söz konusu hizmetlerden yararlanma talebinde bulunması üzerine dönem sonu hakkında ve dönem sonunda ilgili hizmete ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda aboneliğinin devam edeceği hakkında bilgilendirilir.

  4.3 ABONE'nin, mücbir sebepler, ABONE'lerin veya üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım-onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya BİZİM İNTERNET'in yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması halleri haricinde haberleşme hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle BİZİM İNTERNET'den bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret ve cihaz bedellerinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. Elektronik Haberleşme Hizmetleri'nin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle ücret iade koşulları madde 4.11’de belirlenmiştir. BİZİM İNTERNET, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri ABONE'ye duyuracaktır.

  4.4 ABONE aksi belirtilmedikçe, HİZMET’ten yararlanabilmek için asgari nitelikleri haiz tüm cihaz ve donanımın ( bilgisayar, modem, splitter, bağlantı kabloları vb.) kendisi tarafından temin edilmesinden; HİZMET’İN sunulması için gerekli olan cihazların teknolojik altyapının (ağ geçidi (gateway), yöneltici (router), modem gibi) araçların sağlanmasından; ABONE’nin bu yükümlülükleri yerine getirmemesine dayalı olarak hizmetin sunulamaması durumunda İŞLETMECİ sorumluluk kabul etmez. İŞLETMECİ, gerekli gördüğü hallerde, EKİPMAN’ın SÖZLEŞME’ye uygun kullanıp kullanılmadığını, cihazların teknik vasıflarını ve altyapıyı kontrol edebilecektir. ABONE, denetim ve kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz onaylı cihaz ile değiştirilinceye kadar, HİZMET İŞLETMECİ tarafından durdurulacaktır. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklık ve zararlardan ABONE sorumludur. İŞLETMECİ, EKİPMAN’ın sözleşmeye aykırı kullanımı ve işbu hükme aykırılık halinde SÖZLEŞME’yi feshedebilir.

  4.5 BİZİMİNTERNET, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir ve/veya ek belge talep edebilir. Ayrıca abonelik işlemlerinin tamamlanmasıiçin abonelik talebinde bulunan kişiden belirli bir avans ve/veya depozit ya da teminat mektubu talebinde bulunma hakkına sahiptir.

  4.6 BİZİM İNTERNET, Elektronik Haberleşme Sisteminde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği ABONE'lerine duyurarak yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerden istifade, bazı özellikleri haiz cihazların kullanımını ya da ABONE'nin mevcut cihazında yapısal bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiriyorsa, yeni cihaz ya da değişiklik bedeli de dâhil olmak üzere cihazla ilgili her türlü sorumluluk bu hizmetten yararlanacak ABONE'ye ait olacaktır.

  4.7 ABONE, işbu SÖZLEŞME imzalanırken ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili değişiklikleri yazılı veya madde 4.10’te yer alan ilgili HİZMET KANALLARI aracılığıyla BİZİMİNTERNET'e bildirmedikçe SÖZLEŞME'de belirttiği bilgiler doğru kabul edilecektir. Bu kapsamda ABONE, SÖZLEŞME akdedilirken vermiş olduğu kişisel bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik oldukça BİZİM İNTERNET'e bildirmek ve BİZİMİNTERNET nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebligat geçerli sayılacaktır. BİZİMİNTERNET, abonelik bilgi veya belgelerinde eksiklik/yanlışlık/sahtelik bulunduğu veyahut abonelik bilgilerinin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu hatlara ilişkin hizmet vermeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılıncaya kadar durdurma ve akabinde SMS, internet sitesinde duyuru, müşteri hizmetleri gibi yollardan herhangi biriyle ve nihayet yazılı olarak yapacağı bildirimin ardından SÖZLEŞME'yi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

  4.8 ABONE, BİZİMİNTERNET'in muvafakati olmaksızın ve devir anında devir konusu HİZMET’e ait tüm doğmuşve/veya doğacak borçların, bilcümle vergi vb. mali yükümlülüklerin, devreden ve devralan abone tarafından müştereken ve müteselsilsen ödeneceği kabul edilmedikçe ve devralan abone BİZİMİNTERNET ile yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamadıkça sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini bir başka kişiye devredemez.4.9 ABONE, kendisine tahsis edilen CİHAZLARI veya BİZİMİNTERNET tarafından verilen WEBŞİFRE ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE, BİZİMİNTERNET resmi internet sayfasından ABONE'nin WEBŞİFRE kullanarak ve/veya çağrı merkezinde ABONE'den teyit alınarak yaptığı tüm işlemler nedeniyle ortaya çıkan itiraz ya da talepleri sonucunda oluşan zararı karşılayacağını, aksi halde aleyhine yapılacak yasal takip neticesinde tüm sorumluluğunşahsına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ABONE, ilgili hat üzerinden alınan hizmetler ve bu hat üzerinden yapılan sair işlemlerden doğan borçlan, hizmetin fiilen kendisi tarafından alınmadığı ya da işlemin kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürerek ifia etmekten imtina edemez.

  4.10 BİZİMİNTERNET, müşteri hizmetleri verecek Hizmet Kanallarını serbestçe belirlemeye ve bu Hizmet Kanalları üzerinden yapılacak abonelik işlemlerini münhasıran tespit etmeye ve bu bağlamda bazı Hizmet Kanalları üzerinden birtakım işlemlerin yapılmasına sınırlama getirmeye yetkilidir. ABONE, müşteri hizmetleri vermek amacıyla BİZİM İNTERNET tarafından kendisine sunulan kanallar dışında yeni teknolojileri talep hakkına sahip olmadığı gibi, kullanıma açılmışaraçları kullanarak gerçekleştirdiği abonelik işlemlerinin işbu SÖZLEŞME'ye tabi olacağını kabul ve beyan eder. ABONE, müşteri hizmetleri vasıtasıyla veya SMS göndererek kendisine tahsis edilen WEBŞİFRE ve/veya kişisel bilgilerini vermek suretiyle kanalın teknik yeterlilikleri ve/veya BİZİMİNTERNET tarafından belirlenen usuller doğrultusunda tabi olduğu tarifelerde, abonelik türünde ve abonelik bilgilerinde değişiklikler yapabilir ve her türlü talebini iletebilir. ABONE, bu yolları kullanarak BİZİMİNTERNET'e ilettiği bilgilerin doğru olduğunu, yönelttiği taleplerin kendi iradesini yansıttığını, elde ettiği sonuçlan kabul ettiğini ve bu işlemler için BİZİMİNTERNET'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığınıkabul ve beyan eder. ABONE, servisler arası (Faturalı/Ön ödemeli) geçiş yapıldığında da işbu SÖZLEŞME'nin bütün hükümleri ile geçerli olmaya devam edeceğini; önceki sistem aboneliği sırasında tahakkuk etmiş her türlü ücret ile vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve beyan eder.

  4.11 BİZİMİNTERNET, uluslararası standartlar, Kurum tarafından belirlenen ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunar. Aksi durumların varlığı halinde Abone, hizmetin hiç veya eksiksiz verilmesine dayalı olarak eksik veya hiç verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilecek olup, bu geri ödeme prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Abone'nin iade talebinin yapılan incelemede haklı nedenlere dayandığının tespit edilmesi üzerine; faturalı hat sahibi Abone ilgili bedelin daha sonraki faturalarından mahsubunu istediği taktirde geri ödeme, mahsup talebine uygun olarak yapılır. Ön Ödemeli ABONE ilgili bedelin Türk Lirası olarak mahsubunu istediği takdirde geri ödeme, mahsup talebine uygun olarak yapılır. ABONE'nin, iadenin banka hesap numarasına, kredi kartı numarasına nakden ödenmesini talep etmesi durumunda bahse konu iade işlemleri için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kartı numarası vb) sunmasından itibaren 15 gün içerisinde iade yapılır.4.12 HİZMET: Servis Sağlayıcı tarafından Aboneye sağlanan her türlü veri erişimi."

  5. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

  5.1 ABONE, BİZİMİNTERNET'in duyurduğu tarifedeki haberleşme ücreti, aylık sabit ücret, abonelik işlem ücretleri (açma, devir, tesis, nakil, değişiklik vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve Katma Değerli Hizmetler'in bedelini, paket/servis üyelik ücretini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri ile birlikte oluşan dönem fatura tutarından, ara ödeme tutarları ve varsa düzeltme tutarlarının mahsup edilmesinden sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsili, ABONE'nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. BİZİM İNTERNET, ABONE tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır. ABONE'nin işbu ya da farklı Abonelik Sözleşmeleri ile üzerine kaydedilmiş olan birden fazla hattı ve her bir abonelik türü için tek fatura düzenlenebileceği gibi, birden fazla fatura tek zarf için de gönderilebilir. Ön Ödemeli Sistem'de, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri, ilk yüklenen bakiye TL/Kr tutarından tahsil edilebilir. BİZİMİNTERNET, sağladığı tüm ücretli hizmetleri, tarifelerini de belirtmek sureti ile Aboneye fatura eder.

   

  5.2 Bizimİnternet, Aboneye aylık olarak fatura düzenleyerek Abone'nin tebligat adresine ihbarsız, kayıtsız ve mevzuata uygun olarak, son ödeme tarihinden önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde gönderir. Abone, önceki dönemlere ait ücretlendiriImemiş hizmetlerin, sonraki dönem faturalarında ya da ayrıbir fatura ile ücretlendirilebileceğini kabul eder. Ön ödemeli Sistem'de ilk yüklenen Türk Lirası'ndan itibaren bu ücretler mahsup edilir. Abone, aylık fatura tutarının tamamını belirlenen şekilde öder.Abone'nin mükerrer ödeme yapması halinde, Abone fazla ödenen bu miktar ile öncelikle, varsa önceki döneme ait borçlarının kapatılacağını, nakdi ödeme yapılmış ise kalan tutar abonenin tercihine göre onbeş(15) gün içerisinde nakden iade edileceğini ya da takip eden faturasından mahsup edileceğini, mevzuata uygun olarak gönderilen faturası eline ulaşmadıysa, fatura bilgilerini ilgili hizmet kanalları aracılığıyla veya ödemelerin yapıldığı Bizimİnternet tarafından duyurulan anlaşmalıbanka ve kurumlardan öğrenmeyi, ödemeyi ve bu sebeple herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Bizimİnternet, faturasının adresine gönderilmemesini talep eden Abone için fatura düzenlemeye devam eder. Ancak, Abone'nin söz konusu talebinden vazgeçtiğini bildirmesine kadar adresine fatura göndermez. Faturalarının adresine gönderilmesini istemeyen Abone, dilediği anda Bizimİnternet'in ilgili hizmet kanallarına başvurarak fatura alabilir. Bizimİnternet, dijital kanallardan (internet, SMS, Müşteri Hizmetleri vb.) yapılan fatura ödemeleri veya Türk Lirası yüklemelerinde kötü niyetli kullanım durumunda bu kanallardan sunduğu hizmeti kısıtlama, yapılan işlemleri iptal etme (yüklenen Türk Liralarınıveya yapılan ödemeleri geri çekme) hakkını saklı tutar.

  5.3 ABONE, BİZİMİNTERNET'in abonelik başlangıcında.sunduğu tarifelerden birini seçer. Aksi halde, ABONE'ye tahsis edilen hat, SÖZLEŞME'nin imza tarihinde yürürlükte bulunan standart BİZİMİNTERNET tarifeleri üzerinden kullanıma açılır. ABONE'nin seçtiği tarifenin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde BİZİMİNTERNET, ABONE'nin onayını alarak ABONE'yi seçmiş olduğu tarifeye yakın olan bir başka tarifeye geçirir. BİZİMİNTERNET, yürürlükteki mevzuata uygun şekil ve sürede tarifelerinde ve fiyatlarında değişiklik yapabilir,makul bir süre öncesinde kısa mesaj, arama, ve/veya posta ile duyurur ve Bizimİnternet tarife değişikliklerini abonenin kolayca erişebileceği şekilde kendi internet sitesi üzerinden de duyurur. Ayrıca, ABONE ilgili hizmet kanallarından da tarifelerle ilgili bilgi edinebilir.

  5.4 Fatura ödemeleri, BİZİMİNTERNET'in belirleyeceği yöntemlerle ve duyurduğu anlaşmalıbanka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için; BİZİMİNTERNET tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısıkadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları düzenlenen faturalarda ve ilgili hizmet kanallarından bilgi verilir.

  5.5 BİZİMİNTERNET, borcunu ifa etmeyen abonelerle ilgili yasal işlemler başlatmadan makul bir süre öncesinde, çeşitli mecralar aracılığıile abonenin borcunu ifa etmesi için uyarır, aksi takdirde borcun yasal yollarla tahsil edileceğini bilgilendirir.

  5.6 ABONE, yasal takip sürecinde anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve OİV ile tahakkuk etmişveya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  6-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

  6.1 işbu SÖZLEŞME, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerliliğini sürdürecektir.

  6.2 BİZİMİNTERNET, SÖZLEŞME'nin tanzimi sırasında ABONE'nin verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptaması veya aboneliğin kötü niyetle veya ticari veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunu, tahsilât riski yaratabilecek oranda fazla sayıda hat talep edildiğini ve/veya kullanım yapıldığını, verilen hizmetin veya hattın dâhil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında kullanıldığını tespit etmesi halinde veya herhangi bir zamanda ABONE'nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yapacağı değerlendirme sonucunda, sınırlı sayıda abonelik talebini karşılama, aboneliği reddetme veya ABONE'yi bilgilendirmek suretiyle SÖZLEŞME'yi feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hattı geçici olarak haberleşmeye kapatma, ARA ÖDEME, AVANS veya DEPOZİT talep etme hakkını saklı tutar.

  6.3 BİZİMİNTERNET, SÖZLEŞME'nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesih haklarından bağımsız olmak üzere, ABONE'nin SÖZLEŞME hükümlerini veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi durumunda ya da 6.2inci madde de belirtilen sebepler veya diğer müşterilerin iletişim hakkını engelleyecek, dolandırmaya yönelik veya aboneliklerini suistimal eden uygulamalar nedeniyle BİZİMİNTERNET'in zarar riskinin doğmasına neden olacak sebepler veya BİZİMİNTERNET şebekesine ve sistemlerine zarar verecek uygulamalar ve kullanımlar nedeniyle ABONE'yi bilgilendirerek, kanundan ve SÖZLEŞME'den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla SÖZLEŞME'yi feshetme hakkına sahiptir.

  6.4 BİZİMİNTERNET, aboneliği herhangi bir nedenle fesih ederse; ABONE yasalarda yazılı bilcümle vergileri ve o zamana kadarki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.

  6.5 ABONE'ler aboneliklerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. ABONE'ler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerim;

  a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak,

  b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek,

  c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak, ç) Kurum tarafından bellenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler. işletmeci fesih bildirimlerinde fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye en geç yirmi dört saat içinde iletir/verir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan hizmet kısıtlanır ya da durdurulur. Hizmetin yirmi dört saat içinde kısıtlanmaması ya da durdurulmaması halinde abone sorumlu tutulamaz.İşletmeci, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini aboneye bildirmekle yükümlüdür.Fesih işleminden sonra işletmeci borcu olan abonelere geri kalan alacakları için en geç dört ay içinde son fatura gönderir. Bu süre sınırı, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir.

  7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ İş bu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda BİZİM İNTERNET tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikâyetleri Çözüm Mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamazsa, ABONE'nin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri; yetkili olacaktır.